You are currently viewing Analizy Finansowe

Analizy Finansowe

Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie Finanse i Księgowość. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Zalety programu Analizy Finansowe:

Szybkie tworzenie analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych oraz dla zewnętrznych instytucji finansowych

 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji
 • Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień
 • Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)
 • Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy
 • Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów
 • Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych

Znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie

 • Bezpośredni wybór kont z planu kont programu Finanse i Księgowość oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
 • Proste definiowanie zestawień – wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników
 • Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku

Różnorodne gotowe zestawienia i raporty

 • Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald
 • Przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności
 • Wskaźniki finansowe i ich interpretacja oraz prezentacja na wykresach
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 • Automatyczny arkusz ułatwiający tworzenie zestawień rozrachunkowych i wspomagający proces windykacyjny
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu

Elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika

 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego
 • Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat
 • Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień

Zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych

 • Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie Finanse i Księgowość
 • Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych
 • Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb
 • Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień
 • Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów

Duża funkcjonalność we współpracy z programami pakietu MS Office

 • Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office XP/2003/2007
 • Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych

Pobierz wersję demonstracyjną

Dodatkowe instrukcje: