Obowiązki podatnika

Użytkowanie urządzenia fiskalnego wiąże się z szeregiem obowiązków narzuconych przez ustawodawcę. Poniżej omówione zostaną najważniejsze z nich.

 • Ewidencjonowanie obrotu
  Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać, że zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu.
 • Wykonywanie raportów
  Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego należy wykonać dzienny raport fiskalny. Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego.
 • Przechowywanie kopii paragonów
  Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji.
 • Wykonywanie przeglądów technicznych
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących, konieczne jest dokonywanie przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych nie rzadziej niż co 2 lata. Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia.