You are currently viewing Płace

Płace

Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia – generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zalety programu Płace:

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
 • Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód” (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek)

Automatyzacja, skrócenie czasu potrzebnego do naliczania płac

 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)
 • Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu
 • Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
 • Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów – indywidualnie i grupowo
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Łatwy dostęp do informacji o pracownikach

 • Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia)
 • Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
 • Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca
 • Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy
 • Możliwość wydruku kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika
 • Możliwość wydruku umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
 • Generowanie wydruku umowy zlecenia i rachunku za umowę zlecenie

Tajność informacji

 • Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika
 • Możliwość utajnienia płac
 • Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie

Integracja z programem Finanse i Księgowość

 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość
 • Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
 • Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość

Pobierz wersję demonstracyjną